Friday, June 19, 2009

Dr.Winna hte Karai a magam lam hta lam woi ya nga ai sara/sara num ni hpe hkung ga jaw dat ai.

Shawng nnan Karai Magam lam hta woi awn la lai wa sai sara,sara ma ni yawng hpe grai chye ju dum ga ai.
Sara Num Dr.Winni Zan Hta,( MCF )
Rev: Pausa Gam Hpang,( MKBC )
Rev: Ding Shu La hkawng,(MKBC ) yaten woi awn nga,

Ndai sara sara Num ni gaw Yawng KBC hpung masha ni rai nna,Karai a Kabu gara mung sha sha nnrai,Myu sha ni a galu gaba lam mung ga hte mung woi awn myit sharawt laiwa sai ni re.

ngam ai Karai a mung dan lam hta gaw gap lawm ai hpung woi myit su ni yawng hpe mung chye ju dum nga ga ai.
MKBC hpung masha langai